สอบราคาและประกวดราคา
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท

 

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-กันยายน 2562)
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วสำนักงาน
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการสอบราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท (หลักสูตรการเพาะถั่วงอก)
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการสอบราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท (หลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก)
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการสอบราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท (หลักสูตรการเพาะเห็ด)
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการสอบราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอาชีพเกษตรกรของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท (หลักสูตรการผลิตขยายสารชีวินทรีย์)
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี
  ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 หลัง (ปี 2557)
 

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ปี 2556

 

ศูนย์บริหารศัตรูพืช ชัยนาท ประกาศสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

1. ประกาศสอบราคา
2. เอกสารสอบราคา
3. คุณสมบัติ

 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการและบ้านพักเรือนแถว

 

เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักเรือนแถว

 

สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกอาคาร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท