ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   ผลการประกวดคัดสรรเกษตรกร
สถาบันดีเด่นระดับเขต ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
 
     
 

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง สสข1 ชัยนาท เพื่อมอบนโยบายในการทำงานและให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของแต่ละคน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (23/04/58)

 
           

 

 
   

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดประชุมประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม สสข 1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (21/04/58)

   

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสุขลักษณะและสร่างนิสัยให้รักสะอาดและเกิดความเคยชินต่อไป ณ บริเวณรอบสำนักงานและแปลงเรียนรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม (03/04/58)

   

การปฏิบัติงานแปลงเศรษฐกิจพอเพียง เดือนมีนาคม รายละเอียดเพิ่มเติม (02/04/58)

   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
ปี 2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (19/03/58)

   

นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว (ไม้ผลและพืชผัก) ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (11/03/58)

   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าหนว่ยงานในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/58 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (04/03/58)

   

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติ 3ส แรกก่อนคือ สะอาด สะดวก สะอาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสุขลักษณะและสร้างนิสัยให้รักสะอาดเรียบร้อย และเกิดความเคยชินต่อไป ณ บริเวณรอบสำนักงานและแปลงเรียนรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม (26/02/58)

   

การปฏิบัติงานแปลงเศรษฐกิจพอเพียง เดือนกุมภาพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (26/02/58)

   
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (10/04/2558)

   

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (24/03/2558)

   

 

 

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR code ได

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR Code สำหรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมได้แล้ว วิธีการพิมพ์ QR Code ขอใหสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัดดำเนินการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (20/03/2558)

   

 

 

แจ้ง สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรปี 2558 โดยมีแนวทางการปรับปรุงทะเบียนตามรายละเอียดนี้
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ | โลโก้เป็นไฟล์ภาพ แนวทางปรับปรุงสมุดทะเบียน (19/03/2558)

   

 

 

สสข.๑ เดินหน้าฝึกอาชีพสู้แล้ง หลังชาวนาลุ่มเจ้าพระยางดนาปรัง

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท เดินหน้าส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพให้เกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา สร้างรายได้ทดแทนนาปรัง คาดไม่เกิน ๑๓ มี.ค. ๕๘ อบรมครบเป้าหมาย (12/03/2558)
   

 

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ "โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" (24/02/2558)

   

 

 

สารคดีการฝึกอาชีพภัยแล้ง (9/12/2557)

   

 

 

วอนชาวนาเจ้าพระยา-แม่กลอง
งดทำนาปรัง เสี่ยงกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำประปา
(31/10/2557)

   

 

 

ผลการคัดเลือกผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 (9/10/2557)

   

 

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ


ดาวโหลดแผนที่ภูมิศาสตร์ 9 จังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ