ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   ผลการประกวดคัดสรรเกษตรกร
สถาบันดีเด่นระดับเขต ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท (24/11/58)

 
           

 

 
   
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดอ่างทอง เกษตรจังหวัดลพบุรี เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากทั้ง 9 จังหวัดภาคกลาง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่ง เสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม(24/11/58)
   
วันที่เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกว่า450คน
ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุร
รายละเอียดเพิ่มเติม(16/11/58)
   
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของนายไพศาล  สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้สื่อข่าว(ช่อง7) ทำข่าวการปลูกแคนตาลูป สลับกับการทำนา ของนายปัญญา  เจริญสุข เกษตรกรตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน รายละเอียดเพิ่มเติม(11/11/58)
   
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขตที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้ากลุ่ม 4 กลุ่ม ของสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 3 ศูนย์ เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
ตรงตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม(10/11/58)
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง โดยการนำของ นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้สื่อข่าว (ช่อง5) ลงพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยตำบลสิงหนาทอำเภอลาดบัวหลวง รายละเอียดเพิ่มเติม(9/11/58)
   
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ โดยการนำของนายสมเดช คงกระพันธ์นำสื่อมวลชน (ช่อง 3) ลงพื้นที่ทำข่าวการปลูกผักสวนครัวแทนการทำนา ของนายวีรพงศ์ นุชมี เกษตรกรตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม(5/11/58)
   
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี นำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ลงพื้นที่ทำข่าวการสร้างรายได้ โดยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พืชใช้น้ำน้อย) ทดแทนการทำนาปรังในพื้นที่ ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม(29/10/58)
   
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 58-59 (16/11/2558)

   

 

 

แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 โดย ผอ.กุลฤดี (16/11/2558)

   

 

 

โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดย ผอ.วุฒิชัย (16/11/2558)

   

 

 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 (28/09/2558)

   

 

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบรรณ บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2558 (28/09/2558)

   

 

 

"ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง" (21/09/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ 1 ครั้งที่ 3/2558
ในที่ 4 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่
1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (28/07/58)

   

 

 

"การเขียนรายงานผลการเข้าร่วมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" (8/07/2558)

   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร นวส มืออาชีพ ครั้งที่ 3 (2/07/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดประชมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขตที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (10/06/2558)

   

 

 

หลัก 3 ประการเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว (09/06/2558)

   

 

 

ประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ประจำปี 2558 (02/06/2558)

   

 

 

ข้อมูลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดทำแผนที่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซค์ (02/06/2558)

   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร นวส มืออาชีพ ครั้งที่ 2 (22/05/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี2558 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (08/05/2558)

   

 

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ