ข่าวประชาสัมพันธ์

image 1image 1image 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรครั้งที่ 1

เอกสารวิชาการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่องโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เขตที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

RW เพื่อสนับสนุนวิชาการและทักษะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561


ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561

 

ภาพข่าวกิจกรรม

image 2
ประชุมแนวทางการผลิตข้าวเพื่อ
ส่งออกของคณะกรรมการเครือข่าย
แปลงใหญ่ระดับเขตเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและวางแผนการผลิตข้าว
เพื่อการส่งออก
(05/09/62)
image 3
สัมมนาสรุปและนำเสนอผลการพัฒนา
นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
ประจำปี 2562
(05/09/62)