ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   ผลการประกวดคัดสรรเกษตรกร
สถาบันดีเด่นระดับเขต ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

ผอ.สุรพล พลธร ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สสข1 ชัยนาท พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกป่า ณ เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 18 พ.ค 58 รายละเอียดเพิ่มเติม (19/05/58)

 
           

 

 
   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในหน่วยงานกำกับดูแลของ สสข1 ชัยนาท เมื่อวันที่ 17 พ.ค 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา รายละเอียดเพิ่มเติม (18/05/58)

   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุม ภารกิจพิสูจน์ตนเองของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม สสข1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (8/05/58)

   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ภายในเขตที่ 1 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสสข 1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (7/05/58)

   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม (7/05/58)

   

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณรอบสำนักงานและแปลงเรียนรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม (6/05/58)

   

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  เพื่อเทิดพะเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณวัดหลวงพ่อน้อย ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน รายละเอียดเพิ่มเติม (1/05/58)

   

นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท ให้แนวทางในการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ 9 จังหวัด ในการสัมมนาพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก)และ Young Smart farmer ระดับเขตวันที่ 22-24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ จ.ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (24/04/58)

   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง สสข1 ชัยนาท เพื่อมอบนโยบายในการทำงานและให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของแต่ละคน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (23/04/58)

   
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร นวส มืออาชีพ ครั้งที่ 2 (22/05/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี2558 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (08/05/2558)

   

 

 

ประชาสัมพันธ์คู่มือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (10/04/2558)

   

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (24/03/2558)

   

 

 

แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัด
เรื่อง การปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR code ได

ศสท. ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้พิมพ์สัญลักษณ์ QR Code สำหรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมได้แล้ว วิธีการพิมพ์ QR Code ขอใหสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ทุกจังหวัดดำเนินการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (20/03/2558)

   

 

 

แจ้ง สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกรปี 2558 โดยมีแนวทางการปรับปรุงทะเบียนตามรายละเอียดนี้
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ | โลโก้เป็นไฟล์ภาพ แนวทางปรับปรุงสมุดทะเบียน (19/03/2558)

   

 

 

สสข.๑ เดินหน้าฝึกอาชีพสู้แล้ง หลังชาวนาลุ่มเจ้าพระยางดนาปรัง

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท เดินหน้าส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพให้เกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา สร้างรายได้ทดแทนนาปรัง คาดไม่เกิน ๑๓ มี.ค. ๕๘ อบรมครบเป้าหมาย (12/03/2558)
   

 

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ "โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" (24/02/2558)

   

 

 

สารคดีการฝึกอาชีพภัยแล้ง (9/12/2557)

   

 

 

วอนชาวนาเจ้าพระยา-แม่กลอง
งดทำนาปรัง เสี่ยงกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำประปา
(31/10/2557)

   

 

 

ผลการคัดเลือกผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 (9/10/2557)

   

 

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ


ดาวโหลดแผนที่ภูมิศาสตร์ 9 จังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ