ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่7-8 ธันวาคม 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมละพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาบุคลากรดำเนินการจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต
: สร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( เวที ข 1 ) 
ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส  จังหวัดสิงห์บุรี บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน
ระดับจังหวัด อำเภอ และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
จำนวน 40 คน โดยมีนายธนเดช บุญสันเทียะ  นิติกรชำนาญการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี   มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชน
กับหน้าที่ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร  และนางสาวอมรรัตน์  วงษ์นอก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรองกองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตร
มาให้ความรู้เรื่องการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช รายละเอียดเพิ่มเติม (8/12/59)

 
           

 

 
   
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายยอดธงไชย รอดแก้ว (ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นประธานเปิดการสัมมนาจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zonning) ระดับเขต ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมึผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบงาน Zonning ในระดับจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสิ้น 100 ท่าน ในงานนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ คุณถนัด เกิดงาม และ คุณลิ้นจี่ บุญมาก รายละเอียดเพิ่มเติม (25/11/59)
   
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 จ.ชัยนาท มอบหมายให้นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กล่าวปิดการอบรม พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ระดับเขต ปี 2560 หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินแปลง GAP พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติม (24/11/59)
   
วันที่ 24 พ.ย.2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท
มอบหมายให้นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ ผอ.กพบ.ให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับมาตราฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ฯ
โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ รองอธส.ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานในพิธี รายละเอียดเพิ่มเติม (24/11/59)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับเขต (6/12/2559)

   

 

 

เอกสารการประชุมเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 29 พ.ย.59 (29/11/2559)

   

 

 

เอกสารสัมมนา Zoning วันที่ 25 พฤศจิกายน 59 (29/11/2559)

   

 

 

เอกสารอบรม GAP วันที่ 22-24 พ.ย.59 (29/11/2559)

   

 

 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (29/09/2559)

   

 

 

ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF (กองแผนงาน) (29/09/2559)

   

 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2559 (22/07/2559)

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1


ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ