ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดงานคลินิกเกษตรเลื่อนที่ฯซึ่งจะจัดงานในวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ที่โรงเรียนวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (28/4/59)

 
           

 

 
   
วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ที่บ้านท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว 
จำนวน 82 คนเข้าอบรม เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานี รายละเอียดเพิ่มเติม (28/4/59)
   
วันที่ 26 เม.ย.59 เวลา 11.00 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท ได้ติดตามผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตนการที่ 4 เป็นการปลูกเมล่อนในโรงเรือน ร่วมกับท่านเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ที่ ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยารายละเอียดเพิ่มเติม (27/4/59)
   
วันที่ 26 เม.ย.59 เวลา 09.30 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ ข้าว เรื่องการผลิตและใช้สารชีวินทรีย์ ที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านเกษตรจังหวัด เกษตร นายอำเภอเสนา และเกษตรอำเภอ ให้การต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม (27/4/59)
   
สำนักงานส่งเสริมและพัฒการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท จัดอบรมนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
ปี 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยในช่วงเช้าวันที่26 เม.ย. 2559 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผอ.กยส.ได้รับมอบหมายจากผอ.สสก.1 ในการพบปะพูดคุย และทำความเข้าใจในการอบรมครั้งที่2กับผู้เข้าอบรมี รายละเอียดเพิ่มเติม (26/4/59)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29-31มีนาคม 2559 (04/03/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (04/03/2559)

   

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (24/2/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (18/2/2559)

   

 

 

ูการส่งเสริมการผลิตไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่(มะม่วง) (26/1/2559)

   

 

 

ูมาตรการการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (20/1/2559)

   

 

 

ูตัวอย่างการส่งเสริมการผลิต/ไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง) จังหวัดพิษณุโลก (18/1/2559)

   

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.สุพรรณบุรี จัดอบรม 3 หลักสูตร การปลูกมะละกอปลักไม้ลาย ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และการปลูกผักพันธุ์ดี (05/1/2559)

   

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว (22/12/2558)

   

 

 

คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 58-59 (16/11/2558)

   

 

 

แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 โดย ผอ.กุลฤดี (16/11/2558)

   

 

 

โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดย ผอ.วุฒิชัย (16/11/2558)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ