ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 ชัยนาท (สสก.1) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและพบปะผู้เข้าฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม สสก.1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (23/06/59)

 
           

 

 
   
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 (สสก.1) เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาท
การให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 3 ศูนย์ และ ผู้อำนวยการกลุ่มของ สสก.1 เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สสก 1 จ.ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (23/06/59)
   
วันที่ 20 มิ.ย.59 เวลา 16.00 น.
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รธส. ตรวจเยี่ยม สนง.เกษตร จ.ชัยนาท โดยมีนายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท นายไพฑูรย์ รื่นสุข กษจ.ชัยนาท นายไพสิฐ เกตสถิตย์ กษจ.สุพรรณบุรี นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ กษจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/เกษตรอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท (20/06/59)
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาท
จัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่3/2559ณ ห้องประชุม สสก.1 จังหวัดชัยนาทพร้อมมอบรางวัลการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม (20/06/59)
   
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท และนายพีรพร พร้อมเทพ ผอ.กผง. ได้ประชุม เกษตรอำเภอ และจนท.สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ที่ สนง.กษจ.ปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม (16/06/59)
   
ผอ.สุรัตน์ สงวนทรัพย์ เป็นประธานในการประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 (สสก.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สสก.1 ในวันที่ 8 มิ.ย. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม (9/06/59
   
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทมอบหมายให้นายประธาน สอนทรัพย์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท ประจำการ 2559 ครั้งที่3 วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ วัดทรงเสวย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์เป็นประธานในพิธี รายละเอียดเพิ่มเติม (6/06/59)
   
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 จังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเปิดงานการจัดฝึกอบรมนักสอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสังเกตุการณ์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม (19/05/59)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ูเอกสารประกอบการอบรมโคงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 23/06/2559 (24/06/2559)

   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 (10/06/2559)

   

 

 

แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (23/05/2559)

   

 

 

ูรายงานการประชุมสัมมนาเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2559 (12/05/2559)

   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29-31มีนาคม 2559 (04/03/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (04/03/2559)

   

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (24/2/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (18/2/2559)

   

 

 

ูการส่งเสริมการผลิตไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่(มะม่วง) (26/1/2559)

   

 

 

ูมาตรการการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (20/1/2559)

   

 

 

ูตัวอย่างการส่งเสริมการผลิต/ไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง) จังหวัดพิษณุโลก (18/1/2559)

   

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.สุพรรณบุรี จัดอบรม 3 หลักสูตร การปลูกมะละกอปลักไม้ลาย ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และการปลูกผักพันธุ์ดี (05/1/2559)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ