ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาท ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขตปี2559
ประเภทสมาชิก/ที่ปรึกษา/กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น พร้อมคณะ
เข้าตรวจคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเต็มรักศึกษา
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มยุวเกษตรกรตัวน้อยโรงเรียนวัดคลองเจ้า
ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (24/08/59)

 
           

 

 
   
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย โดยมีนาง สาวรัชนี เพชรสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน และมี ผู้แทนจากส่วนราชการกระทรวงเกษตรในจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวี รายละเอียดเพิ่มเติม (24/08/59)
   
ัวันที่ 24 ส.ค. 59 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท พร้อมคณะ ได้ร่วมตัดสินการประกวด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ดีเด่นระดับเขต ที่ ศจช. ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.อยุธยา โดยมีนายก อบต. กำนัน และคณะกรรมการศูนย์ ให้การต้อนรับี รายละเอียดเพิ่มเติม (24/08/59)
   
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ผอ.กิตติชาติ ชาติยานนท์ (ผอ.กยศ) สสก.1 นำทีมคณะกรรมการออกคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ณ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก และ สาขาทำสวน ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง รายละเอียดเพิ่มเติม (24/08/59)
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2559 (22/07/2559)

   

 

 

ูเอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 (06/07/2559)

   

 

 

ูเอกสารประกอบการอบรมโคงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 23/06/2559 (24/06/2559)

   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 (10/06/2559)

   

 

 

แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (23/05/2559)

   

 

 

ูรายงานการประชุมสัมมนาเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2559 (12/05/2559)

   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29-31มีนาคม 2559 (04/03/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (04/03/2559)

   

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (24/2/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (18/2/2559)

   

 

 

ูการส่งเสริมการผลิตไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่(มะม่วง) (26/1/2559)

   

 

 

ูมาตรการการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (20/1/2559)

   

 

 

ูตัวอย่างการส่งเสริมการผลิต/ไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง) จังหวัดพิษณุโลก (18/1/2559)

   

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.สุพรรณบุรี จัดอบรม 3 หลักสูตร การปลูกมะละกอปลักไม้ลาย ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และการปลูกผักพันธุ์ดี (05/1/2559)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ