นายไพศาล สังข์มงคล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
เป็นหน่วยงานทีมีความพร้อมในการให้บริการวิชาการมุ่งมั่นพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสู่SMARTOFFICERและเกษตรกรผู้นำสู่SMARTFARMER
 
..........................
     
 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายประธาน สอนทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 (สสก.1) บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สสก.1 ในเรื่องกระบวนการจัดงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018“
ในเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สสก.1 ณ ห้องประชุม สสก.1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (5/03/61)

 

 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม (5/03/61)

   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับเขตที่ 1

   

 

 


   

 

 

แผนนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561


   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1

HRD
Learning Center
เขต 1

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ