นายไพศาล สังข์มงคล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
เป็นหน่วยงานทีมีความพร้อมในการให้บริการวิชาการมุ่งมั่นพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสู่SMARTOFFICERและเกษตรกรผู้นำสู่SMARTFARMER
 
..........................
     
 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สสก.1 ชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2561 ในระดับจังหวัด/อำเภอ มีประสิทธิภาพบุคคลเป้าหมาย จำนวน 40 คน ได้แก่ คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกรมส่งเสริมการเกษตร สสก.1 และสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด ณ ห้องประชุม สสก.1 ชัยนาที

รายละเอียดเพิ่มเติม (15/05/61)

 

 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นางสมพิศ ขวัญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 .ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

รายละเอียดเพิ่มเติม (15/05/61)

   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

สสก 1 ชัยนาท จะดำเนินการฝึกอบรมนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวที 3/2561 เพื่อเป็นการสรุปผลงานการดำเนินงานในพื้นที่ของผู้อบรม และพัฒนาทักษะ คุณลักษณะของ นวส.มืออาชีพ เช่น เทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การเขียนบทความและประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ตลอดจน บุคลิกภาพและการพูดต่อสาธารณชน ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2561 ณ หลุบพญารีสอร์ท กาญจนบุรี

   

 

 

 

   

 

 

เอกสารประกอบการประชุม VideoConference เสนอโครงการปี 2561

   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับเขตที่ 1

   

 

 


   

 

 

แผนนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561


   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1

HRD
Learning Center
เขต 1

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ