ผู้บริหาร
นางวัชรีพร โอฬารกนก
ผชช.ด้านการจัดการศัตรูพืช
รักษาราชการ ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   ผลการประกวดคัดสรรเกษตรกร
สถาบันดีเด่นระดับเขต ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดประชุม การจัดงานเปิดตัวการเตรียมชุมชนสำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2558/2559 ครั้งที่ 1/2558 ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมี นางวัชรีพร  โอฬารกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม รายละเอียดเพิ่มเติม (02/10/58)

 
           

 

 
   
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นางวัชรีพร  โอฬารกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร“เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบรรณการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปี 2558 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ         
 รายละเอียดเพิ่มเติม (01/10/58
   
ท่านสงกรานต์ ภักดีคง รองอธส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ วันที่ 28 ก.ย.58 ณ โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม (29/09/58
   
นางวัชรีพร  โอฬารกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืชรักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2558 โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม (28/09/58
   
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผอ สสข 1 ร่วมงานวันเก๋บเกียวข้าวแปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง )
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 24 กันยายน 2558
โดยมีรองผู่ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเก็บเกี่ยวข้าว รายละเอียดเพิ่มเติม (25/09/58)
   
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นางวัชรีพร  โอฬารกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืชรักษาราชการแทน     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันลองกอง ประจำปี 2558ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ     พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติม (22/09/58
   
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้เชียวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาทร่วมพิธีเปิดเจ้าพระยาแลนด์ ณ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท โดยมีนางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิด (18/09/58)
   
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผชช.ด้านการจัดการศัตรูพืช รักษาราชการ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้งผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สสข1 ชัยนาท (15/09/58)
   
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผชช.ด้านการจัดการศัตรูพืช รักษาราชการ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 ได้เข้าร่วมงาน โครงการส่งเสริม การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนา ปี2558 ณ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท(15/09/58)
   
สสข.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต 1 พร้อมเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม (20/08/58)
   
นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีรวมดาวสาวใหญ่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1
ปี 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีรวมดาวสาวใหญ่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม (13/08/58)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 (28/09/2558)

   

 

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบรรณ บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2558 (28/09/2558)

   

 

 

"ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง" (21/09/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ 1 ครั้งที่ 3/2558
ในที่ 4 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่
1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (28/07/58)

   

 

 

"การเขียนรายงานผลการเข้าร่วมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" (8/07/2558)

   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร นวส มืออาชีพ ครั้งที่ 3 (2/07/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดประชมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขตที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (10/06/2558)

   

 

 

หลัก 3 ประการเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว (09/06/2558)

   

 

 

ประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ประจำปี 2558 (02/06/2558)

   

 

 

ข้อมูลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดทำแผนที่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซค์ (02/06/2558)

   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร นวส มืออาชีพ ครั้งที่ 2 (22/05/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี2558 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (08/05/2558)

   

 

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ