ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 จังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเปิดงานการจัดฝึกอบรมนักสอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสังเกตุการณ์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม (19/05/59)

 
           

 

 
   
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่วางแผนเตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตร (ศพก.) ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีการจัดงานดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม (14/5/59)
   
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท เป็นประธานการประชุมสัมมนาเครื่อข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และ Young Smart Farmer เพื่อระดมความคิดและวางแผนการจัดแสดงผลงานวิชาการ ผลงานขององค์กรเกษตรกร ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและระดับเขต ณ ห้องประชุม สสก.1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (11/5/59)
   
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดสัมมนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานพร้อมร่วมกันวางแผนพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในระดับเขต โดยมีนายสุรัตน์  สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ให้เกียรติพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชแก่ผู้สัมมนา ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (4/5/59)
   
วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดงานคลินิกเกษตรเลื่อนที่ฯซึ่งจะจัดงานในวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ที่โรงเรียนวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (28/4/59)
   
วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ที่บ้านท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว 
จำนวน 82 คนเข้าอบรม เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงานี รายละเอียดเพิ่มเติม (28/4/59)
   
วันที่ 26 เม.ย.59 เวลา 11.00 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท ได้ติดตามผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตนการที่ 4 เป็นการปลูกเมล่อนในโรงเรือน ร่วมกับท่านเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ที่ ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยารายละเอียดเพิ่มเติม (27/4/59)
   
วันที่ 26 เม.ย.59 เวลา 09.30 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ ข้าว เรื่องการผลิตและใช้สารชีวินทรีย์ ที่ ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านเกษตรจังหวัด เกษตร นายอำเภอเสนา และเกษตรอำเภอ ให้การต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม (27/4/59)
   
สำนักงานส่งเสริมและพัฒการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท จัดอบรมนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
ปี 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยในช่วงเช้าวันที่26 เม.ย. 2559 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผอ.กยส.ได้รับมอบหมายจากผอ.สสก.1 ในการพบปะพูดคุย และทำความเข้าใจในการอบรมครั้งที่2กับผู้เข้าอบรมี รายละเอียดเพิ่มเติม (26/4/59)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (23/05/2559)

   

 

 

ูรายงานการประชุมสัมมนาเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2559 (12/05/2559)

   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29-31มีนาคม 2559 (04/03/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (04/03/2559)

   

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (24/2/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (18/2/2559)

   

 

 

ูการส่งเสริมการผลิตไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่(มะม่วง) (26/1/2559)

   

 

 

ูมาตรการการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (20/1/2559)

   

 

 

ูตัวอย่างการส่งเสริมการผลิต/ไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง) จังหวัดพิษณุโลก (18/1/2559)

   

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.สุพรรณบุรี จัดอบรม 3 หลักสูตร การปลูกมะละกอปลักไม้ลาย ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และการปลูกผักพันธุ์ดี (05/1/2559)

   

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว (22/12/2558)

   

 

 

คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 58-59 (16/11/2558)

   

 

 

แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 โดย ผอ.กุลฤดี (16/11/2558)

   

 

 

โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดย ผอ.วุฒิชัย (16/11/2558)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ