ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งเกษตรจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (27/10/59)

 
           

 

 
   
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท มอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (26/10/59)
   
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่ม/หน.ฝบร. ของ สสก.1 ชัยนาท เพื่อวางแผนและร่วมกันกำหนดแนวทาง
การขับเคลื่อนทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุม สสก.1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (25/10/59)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (29/09/2559)

   

 

 

ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF (กองแผนงาน) (29/09/2559)

   

 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2559 (22/07/2559)

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ