ข่าวประชาสัมพันธ์

image 1image 1image 1image 1image 1

 

 

 

 

 

image 1

 

 

 

 

 

image 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์

ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในตลาด อตก ดูทางนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-279-2080 ต่อ 610 ฝ่ายกิจการภูมิภาค อ.ต.ก.

ppt. สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการการดำเนินงาน การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วิดิทัศน์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง

รายงานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

KM ศจช. ดีเด่นระดับเขตปี 2562

เอกสารวิชาการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่องโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เขตที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

ผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561


ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561

 

ภาพข่าวกิจกรรม

image 2
ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะ
กรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และแปลงใหญ่
(17/06/64)
image 3
จัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร
(17/06/64)