ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2557

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติ 3ส แรกก่อนคือ สะอาด สะดวก สะอาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสุขลักษณะและสร้างนิสัยให้รักสะอาดเรียบร้อย และเกิดความเคยชินต่อไป ณ บริเวณรอบสำนักงานและแปลงเรียนรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม (26/02/58)

 
           

 

 
   

การปฏิบัติงานแปลงเศรษฐกิจพอเพียง เดือนกุมภาพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (26/02/58)

   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ติดตามการจัดทำเวทีเพื่อพิจารณากิจกรรม โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันที่ 23 ก.พ. 58 รายละเอียดเพิ่มเติม (23/02/58)

   

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้าราชการลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรม 5ส บริเวณพื้นที่สำนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติม (19/02/58)

   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการเปิดตัวโครงการ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม (16/02/58)

   

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ 1
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม (09/02/58)

   

นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สสข.1 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมปราชญ์เกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 นายสุรเดช  เตียวตระกูล เพื่อพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี2558 จำนวน 3 รายได้แก่ นายธวัชชัย เอี่ยมจิตร์จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์นายพยุง สงพูลเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม (05/02/58)

   

นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ผอ.สสข.1 จ.ชัยนาท  ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหา
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต โดยมีนายสุรเดช  เตียวตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่ตั้ง เชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต 2 (จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี) เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (05/02/58)

   
ผลการปฎิบัติงานแปลงเศรษฐกิจพอเพียงสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 13 – 30 มกราคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม (03/02/58)
   
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

เปิดรับสมัครผู้สนใจ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ "โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" (24/02/2558)

   

 

 

สารคดีการฝึกอาชีพภัยแล้ง (9/12/2557)

   

 

 

วอนชาวนาเจ้าพระยา-แม่กลอง
งดทำนาปรัง เสี่ยงกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำประปา
(31/10/2557)

   

 

 

ผลการคัดเลือกผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 (9/10/2557)

   

 

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
ดาวโหลดแผนที่ภูมิศาสตร์ 9 จังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ