ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่ 30 ก.ย.59 เวลา 09.00 น.นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสก.1 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม conference ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุม สสก.1 รายละเอียดเพิ่มเติม (30/09/59)

 
           

 

 
   
ัวันที่ 19 กันยายน 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผอ.สสก.1 ชัยนาท ชี้แจงทำความใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปประเด็นการดำเนินงานตามแนวทาง MRCF ในเวทีสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 9 จังหวัด 3 ศูนย์ปฏิบัติการ เขต และส่วนกลางเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200คน รายละเอียดเพิ่มเติม (19/09/59
   
วันที่ 18 กันยายน 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผอ.สสก.๑ ชัยนาท มอบหมายให้ นายประธาน สอนทรัพย์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเรื่องการวางแผนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 ระหว่างวันที่18-19 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม (18/09/59)
   
วันที่ 8 ก.ย. 59 ท่าน รธส.สุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบู๊ท นวส.มืออาชีพ สสก.1 ในงานสัมมนา นวส.มืออาชีพ ปี 2559 ณ รร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จ.ชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (8/09/59)
   
วันที่ 6 กันยายน 2559 ผอ.สุรัตน์ สงวนทรัพย์ (ผอ.สสก.1) ให้เกียรติถ่ายรูปหมู่ กับนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เขต 1 ณ บู๊ทนิทรรศการนักส่งเสริมมืออาชีพ เขต 1 ในงานสัมมนาการพัฒนานักเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน จ.ชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (6/09/59)
   
วันที่ 4 กันยายน 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาบุคลากรของ สสก.1 และศูนย์ปฏิบัติการ สู่ Smart Officer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรปี 2560 เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน และความรักความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด ซึ่ง สสก.1 ชัยนาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2559 ณ เดอะพาราไดร์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนา จำนวน 32 คน รายละเอียดเพิ่มเติม (4/09/59)
 
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (29/09/2559)

   

 

 

ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF (กองแผนงาน) (29/09/2559)

   

 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2559 (22/07/2559)

   

 

 

ูเอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 (06/07/2559)

   

 

 

ูเอกสารประกอบการอบรมโคงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 23/06/2559 (24/06/2559)

   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 (10/06/2559)

   

 

 

แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (23/05/2559)

   

 

 

ูรายงานการประชุมสัมมนาเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2559 (12/05/2559)

   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29-31มีนาคม 2559 (04/03/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (04/03/2559)

   

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (24/2/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (18/2/2559)

   

 

 

ูการส่งเสริมการผลิตไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่(มะม่วง) (26/1/2559)

   

 

 

ูมาตรการการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (20/1/2559)

   

 

 

ูตัวอย่างการส่งเสริมการผลิต/ไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง) จังหวัดพิษณุโลก (18/1/2559)

   

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.สุพรรณบุรี จัดอบรม 3 หลักสูตร การปลูกมะละกอปลักไม้ลาย ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และการปลูกผักพันธุ์ดี (05/1/2559)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ