ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2557

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมติดตามงานโครงการตลาดเกษตรกร ร่วมกับนางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ ผอ.สสข.1 จ.ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2557 ณ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม (8/12/57)

 
           

 

 
   
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 
จัดทำกิจกรรม 5 ส วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557รายละเอียดเพิ่มเติม (4/12/57)
   
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท ให้การต้อนรับพล.ต.อินทรรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการจัดงานเปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58“ภาครัฐร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (24/11/57)
   
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ข้าราชการลูกจ้าง สสข 1 ชัยนาท ได้จัดกิจกรรม 5ส โดยการตัดแต่งกิ่งพันธ์มะม่วง/ตัดหญ้า/ตกแต่งไม้ประดับ/ทำแปลงปลูกผัก/ปรับปรุงห้องน้ำ เป็นการพัฒนาเพื่อให้สำนักงานมีความน่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามต่อผู้มาติดต่อราชการ      รายละเอียดเพิ่มเติม (6/11/57)
   
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด
ชัยนาท เป็นประธานการประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/58 ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีหัวหน้ายุทธศาสตร์และสารสนเทศของจังหวัดภายในเขตที่ 1 และหัวหน้าศูนย์ภายในเขตที่ 1 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท      รายละเอียดเพิ่มเติม (30/10/57)
   
นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด
ชัยนาท เป็นประธานการสัมมนา และมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรระดับเขต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท       รายละเอียดเพิ่มเติม (1/10/57)
   
คณะติดตาม นิเทศงาน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท
ได้ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่  ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม (1/10/57)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

สารคดีการฝึกอาชีพภัยแล้ง (9/12/2557)

   

 

 

วอนชาวนาเจ้าพระยา-แม่กลอง
งดทำนาปรัง เสี่ยงกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำประปา
(31/10/2557)

   

 

 

ผลการคัดเลือกผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 (9/10/2557)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ขอแจ้งเลื่อน กำหนดการจัดงานสัมมนา MRCF เนื่องจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดราชการชี้แจงงบประมาณปี 58 ในวันที่ 1 กันยายน 2557  จึงขอเลื่อนการจัดงาน meet the press & friends เขต 1 จากกำหนดการเดิมวันที่ 1-2 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 2-3 กันยายน 2557   โดยกำหนดการ ขั้นตอน รายละเอียดทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

   

 

 

ผลการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต พ.ศ 2557


ลำดับที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองรี่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลำดับที่ 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลยี่ล้น หมู่ที่ 4 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหัวลำ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

นางน้ำเชื่อม  ขำชม    

นางอัมพร  จบเจนภัย

   

 

 

เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำแผนที่และประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ภายใต้นโยบาย MRCF ด้วย R2R ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดาวโหลด

   

 

 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี 2557
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2557 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีนางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาทเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานภาคี 5 หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและข้าว  เลขที่ 40  หมู่ 8 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัด เลขที่ 51 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน เลขที่ 105 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

                รางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าตำบลพักทัน เลขที่ 22/4 หมู่ 10 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างอาคารฐานหลวงปู่ศุข โดยกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 82ปี 62พรรษา พระราชสุทธิโสภณ (หลวงพ่อประทวน ปภากโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ณ วัดโพธิ์งามเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.39 น. แผนที่วัดโพธิ์งาม (26/6/57)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
ดาวโหลดแผนที่ภูมิศาสตร์ 9 จังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ