ข่าวประชาสัมพันธ์

image 1image 1image 1image 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบสรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ในหน่วยงานกํากับดูแล ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

KM ศจช. ดีเด่นระดับเขตปี 2562

เอกสารวิชาการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่องโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เขตที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

RW เพื่อสนับสนุนวิชาการและทักษะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561


ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561

 

ภาพข่าวกิจกรรม

image 2
จัดสอบ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(16/02/63)
image 3
ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน
และพัฒนาเกษตรเชิงพื้นที่
(14/02/63)