ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่27 ก.ค59 คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2559 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่ม ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน ม.5 บ้านหนองหมื่นชัย ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย รายละเอียดเพิ่มเติม (27/07/59)

 
           

 

 
   
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท
พร้อมด้วยนายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผอ.กยส. เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2/2559 กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 และส่วนกลาง (นางวิมลพร ธิติศักดิ์)
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมบุรี และช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจติดตามงานผลการดำเนินงานการส่งเสริม
ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนด้านการเกษตร และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม (26/07/59)
   
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 (สสก.1) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 และส่วนกลาง (นางวิมลพร ธิติศักดิ์) รอบที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และลงพื้นที่ตรวจติดตามงานผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร (ศพก. ) และแปลงส่งเสริมการปลูกทุเรียนแบบผสมผสานกับไม้ผลชนิดอื่น ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (25/07/59)
 
สสก 1 จังหวัดชัยนาท จัดการสัมมนาเวทีสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (25/07/59)
   
วันที่ 22 ก.ค.59 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน "รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้" # ลดใช้พลังงาน >>> ปิด (ไฟ) ปรับ (แอร์) ปลด (ปลั๊ก) เปลี่ยน (อุปกรณ์) ตามนโยบาย "รวมพลังราชไทย ร่วมเป็นทีมชาติ ประหยัดพลังงาน" รายละเอียดเพิ่มเติม (22/07/59)
 
เครือข่าย young Smart Farmer เขต 1 ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม จัดอบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยมีทีมวิทยากรจากเครือข่าย WE ORGANICS (นำกระบวนการเรียนรู้ โดย คุณ อนันตโชค ศักดิ์สวัสดิ์
นักวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ โดย คุณ นคร ลิมปคุปตถาวร เรื่อง ช่องทางการเชื่อมโยงผลผลิตอินทรีย์ โดย คุณ จักรกฤษณ์ พูลสวัสดิ์กิติกูล) ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (18/07/59)
   
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ณ โรงแรมมนตรีโฮเต็ล อ.เมือง จ.ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (15/07/59)
 
วันที่ 14 ก.ค. 59 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท ร่วมงานสัมมนาฯผลการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปี 2559 (Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย) ที่กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม (14/07/59)
   
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 (สสก.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สสก.1 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม (6/07/59)
 
วันที่ 4 ก.ค. 59 เวลา 09.30 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท เป็นประธานการประชุม จนท. สำนักงานเกษตรกรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงนโยบาย กระทรวงฯ นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร แนวทางการดำเนินงาน ศพก. และการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ที่ห้องประชุม สำนักงานเกษตรกรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม (4/07/59)
   
วันที่ 4 ก.ค. 59 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 โดย ผู้อำนวยการ สสก.1 จ.ชัยนาท มอบหมายให้ นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เป็นประธานการเปิดงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (4/07/59)
   
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผูอำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 (สสก.1) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การเกษตรเชิงพาณิชย์" ณ ห้องประชุม สสก.1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากดีแทค (Dtac) รายละเอียดเพิ่มเติม (1/07/59)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2559 (22/07/2559)

   

 

 

ูเอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 (06/07/2559)

   

 

 

ูเอกสารประกอบการอบรมโคงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 23/06/2559 (24/06/2559)

   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 (10/06/2559)

   

 

 

แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (23/05/2559)

   

 

 

ูรายงานการประชุมสัมมนาเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2559 (12/05/2559)

   

 

 

ูวิดีโอโครงการอบรม นวส มืออาชัพครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29-31มีนาคม 2559 (04/03/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (04/03/2559)

   

 

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (24/2/2559)

   

 

 

ูประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (18/2/2559)

   

 

 

ูการส่งเสริมการผลิตไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่(มะม่วง) (26/1/2559)

   

 

 

ูมาตรการการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (20/1/2559)

   

 

 

ูตัวอย่างการส่งเสริมการผลิต/ไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง) จังหวัดพิษณุโลก (18/1/2559)

   

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.สุพรรณบุรี จัดอบรม 3 หลักสูตร การปลูกมะละกอปลักไม้ลาย ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และการปลูกผักพันธุ์ดี (05/1/2559)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ