ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายกิตติชาติ ชาตินานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมนิเทศจากกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท ได้ติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ครั้งที่ 2/2560 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีโดยมีนายพิชัย วงศ์บัวงาม เกษตรจังหวัดสระบุรี เกษตรอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการติดตามนิเทศงาน รายละเอียดเพิ่มเติม (12/09/60)

 
           

 

 
   
วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2560 และแนวทางการดำเนินงานปี 2561 ของศทว.จังหวัดชัยนาท , ศทว.จังหวัดร้อยเอ็ด และศสพ.จังหวัดลพบุรี เเละให้เกียรติบรรยายชี้เเจงนโยบาย Smart Agricultural Cure ปี2561 และงบประมาณภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเเรมเเฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (12/09/60)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท กำหนดจัด  สัมมนาสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  ณ โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื่อการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของทุกจังหวัด (ศพก.)  ประธานแปลงใหญ่ เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาทและสำนักงานเกษตรจังหวัด สื่อมวลชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๐ คน (21/09/2560)


   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2 ปี 2560
วันที่ 7 – 8 กันยายน 2560
ณ โรงแรมลพบุรีอินท์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (11/09/2560)   

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ (8/09/2560)


   

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ (28/08/2560)


   

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ (11/08/2560)


   

 

 

เอกสารการจัดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ