ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่ 25 ธันวาคม 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ประจำปี 2560 โดยมี ผอ.ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ 3 ศูนย์ รวมทั้ง ผอ.กลุ่ม 3 กลุ่มของ สสก.1 ชัยนาท รวม 18 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2559 ณ ไร่พฤกษาวัลเลย์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (25/12/59)

 
           

 

 
   
วันที 25/12/59 เจ้าหน้าที่สสก.1 พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธาน
ีและสิงห์บุรีได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์มอบอาหาร น้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร ในโครงการทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสิ่งของที่นำมาร่วมกิจกรรมดังนี้คือ. หมี่กรอบ. 1000 กล่อง. น้ำดื่ม 40 โหล. ขนมและนม. 200. ชุด. ส้มโอหยี 500. ไม้ ยาหม่อง. 500. ขวด มาร่วมบริจาค ณ จุดให้บริการประชาชนของรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (25/12/59)
   
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท
มอบหมายให้นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พร้อมด้วยนายวินัย นาคปาน นวก.ชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2560 ครั้งที่ 1 ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล และ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม (24/12/59)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับเขต (6/12/2559)

   

 

 

เอกสารการประชุมเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 29 พ.ย.59 (29/11/2559)

   

 

 

เอกสารสัมมนา Zoning วันที่ 25 พฤศจิกายน 59 (29/11/2559)

   

 

 

เอกสารอบรม GAP วันที่ 22-24 พ.ย.59 (29/11/2559)

   

 

 

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560-2564 (29/09/2559)

   

 

 

ระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF (กองแผนงาน) (29/09/2559)

   

 

 

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2559 (22/07/2559)

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1


ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ