ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด
ชัยนาท เป็นประธานการประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/58 ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีหัวหน้ายุทธศาสตร์และสารสนเทศของจังหวัดภายในเขตที่ 1 และหัวหน้าศูนย์ภายในเขตที่ 1 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท      รายละเอียดเพิ่มเติม (30/10/57)

 
           

 

 
   
นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด
ชัยนาท เป็นประธานการสัมมนา และมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรระดับเขต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท       รายละเอียดเพิ่มเติม (1/10/57)
   
คณะติดตาม นิเทศงาน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท
ได้ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่  ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม (1/10/57)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ผลการคัดเลือกผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 (9/10/2557)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ขอแจ้งเลื่อน กำหนดการจัดงานสัมมนา MRCF เนื่องจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดราชการชี้แจงงบประมาณปี 58 ในวันที่ 1 กันยายน 2557  จึงขอเลื่อนการจัดงาน meet the press & friends เขต 1 จากกำหนดการเดิมวันที่ 1-2 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 2-3 กันยายน 2557   โดยกำหนดการ ขั้นตอน รายละเอียดทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

   

 

 

ผลการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต พ.ศ 2557


ลำดับที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองรี่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลำดับที่ 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลยี่ล้น หมู่ที่ 4 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหัวลำ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

นางน้ำเชื่อม  ขำชม    

นางอัมพร  จบเจนภัย

   

 

 

เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำแผนที่และประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ภายใต้นโยบาย MRCF ด้วย R2R ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดาวโหลด

   

 

 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี 2557
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2557 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีนางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาทเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานภาคี 5 หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและข้าว  เลขที่ 40  หมู่ 8 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัด เลขที่ 51 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน เลขที่ 105 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

                รางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าตำบลพักทัน เลขที่ 22/4 หมู่ 10 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างอาคารฐานหลวงปู่ศุข โดยกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 82ปี 62พรรษา พระราชสุทธิโสภณ (หลวงพ่อประทวน ปภากโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ณ วัดโพธิ์งามเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.39 น. แผนที่วัดโพธิ์งาม (26/6/57)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
ดาวโหลดแผนที่ภูมิศาสตร์ 9 จังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ