ข่าวประชาสัมพันธ์

image 1image 1image 1image 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญพี่น้องเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ร่วมโครงการพื้นที่ปันสุขใน PTT Station โดยดูรายละเอียดด้านล่างหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จังหวัดชัยนาท) ทุกแห่ง รายละเอียดเพิ่มเติม

ppt. สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการการดำเนินงาน การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วิดิทัศน์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

ความรู้เกี่ยวกับ ฟ้าทะลายโจร

ประชาสัมพันธ์การสารคดี ชุด Farmer Alert

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับเขต ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

KM ศจช. ดีเด่นระดับเขตปี 2562

เอกสารวิชาการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่องโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) เขตที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

RW เพื่อสนับสนุนวิชาการและทักษะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561


ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561

 

ภาพข่าวกิจกรรม

image 2
ร่วมการประชุมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มทฤษฎีใหมุ่่ผ่านระบบทางไกล
ออนไลน์ (ACU Conference)และ Webex
(21/01/64)
image 3
ประชุมหารือแนวทางการขยายผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร
(21/01/64)