ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2557

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

คนงาน สสข 1 ชัยนาท ช่วยกันพัฒนาบริเวณสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ในกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม (08/01/58)

 
           

 

 
   
ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมกันฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ บริเวณสสข 1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (6/01/58)
   
นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการฟาร์ม”เมื่อวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดเพิ่มเติม (29/12/57)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

สารคดีการฝึกอาชีพภัยแล้ง (9/12/2557)

   

 

 

วอนชาวนาเจ้าพระยา-แม่กลอง
งดทำนาปรัง เสี่ยงกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำประปา
(31/10/2557)

   

 

 

ผลการคัดเลือกผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 (9/10/2557)

   

 

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
ดาวโหลดแผนที่ภูมิศาสตร์ 9 จังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ