ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
จัดทำกิจกรรม 5 ส วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม (18/9/57)

 
           

 

 
   
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
จัดทำกิจกรรม 5 ส วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม (11/9/57)
   
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบาย MRCF ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขตที่ 1 โดยมีนางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ วันที่ 2-3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (4/9/57)
   
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
จัดทำกิจกรรม 5 ส วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม (27/8/57)
   
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน”
และร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย (Thailand Competitiveness Matrix : TCM) ซึ่งดำเนินการจัด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแมนฮัตตัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  และ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ดราก้อน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (20/8/57)
   
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
จัดทำกิจกรรม 5 ส วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557   รายละเอียดเพิ่มเติม (20/8/57)
   
นายสุรพล  จารุพงษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  พบปะและเยี่ยมชมผลงาน Young Smart Farmer  ในงานมหกรรมผลงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย Young Smart farmer ระดับเขตที่ 1เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ดราก้อน  รีสอร์ท  จ.สิงห์บุรี   รายละเอียดเพิ่มเติม (8/8/57)
   
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1จังหวัดชัยนาท จัดทำกิจกรรม 5 ส วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557   รายละเอียดเพิ่มเติม (1/8/57)
   
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 9/57 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท   รายละเอียดเพิ่มเติม (17/7/57)
   
คณะกรรมการประกวดผลงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศมาตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและข้าว อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557   รายละเอียดเพิ่มเติม (16/7/57)
   
นายสุริชาติ สมวัฒนศักดิ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สสข 1 ชัยนาท เป็นประธานการประชุมวางแผนจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MRCF meet the press & friend ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท สิงห์บุรี วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สสข 1 ชัยนาท   รายละเอียดเพิ่มเติม (16/7/57)
   
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่และประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ภายใต้นโยบาย MRCF ด้วย R2R ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท   รายละเอียดเพิ่มเติม (14/7/57)
   
คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันถอดองค์ความรู้ นายประสิทธิ์  โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท   รายละเอียดเพิ่มเติม (7/7/57)
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ขอแจ้งเลื่อน กำหนดการจัดงานสัมมนา MRCF เนื่องจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดราชการชี้แจงงบประมาณปี 58 ในวันที่ 1 กันยายน 2557  จึงขอเลื่อนการจัดงาน meet the press & friends เขต 1 จากกำหนดการเดิมวันที่ 1-2 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 2-3 กันยายน 2557   โดยกำหนดการ ขั้นตอน รายละเอียดทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

   

 

 

ผลการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต พ.ศ 2557


ลำดับที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคลองรี่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ลำดับที่ 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลยี่ล้น หมู่ที่ 4 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหัวลำ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

นางน้ำเชื่อม  ขำชม    

นางอัมพร  จบเจนภัย

   

 

 

เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำแผนที่และประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ภายใต้นโยบาย MRCF ด้วย R2R ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดาวโหลด

   

 

 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี 2557
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2557 เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีนางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาทเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานภาคี 5 หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและข้าว  เลขที่ 40  หมู่ 8 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัด เลขที่ 51 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบอน เลขที่ 105 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

                รางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าตำบลพักทัน เลขที่ 22/4 หมู่ 10 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างอาคารฐานหลวงปู่ศุข โดยกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 82ปี 62พรรษา พระราชสุทธิโสภณ (หลวงพ่อประทวน ปภากโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ณ วัดโพธิ์งามเขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.39 น. แผนที่วัดโพธิ์งาม (26/6/57)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
ดาวโหลดแผนที่ภูมิศาสตร์ 9 จังหวัด
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ