ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
..........................
     
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำทีมคณะทำงานจัดการความรู้ และเจ้าหน้าที่ จัดทำเวทีถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบึงกาสาม จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการศพก. เครือข่ายเกษตรกร หน่วยงานภาคี เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากอำเภอ จังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตรรายละเอียดเพิ่มเติม (21/06/60)

 
           

 

 
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผอ.กยส.
ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สสก.1 ชัยนาท เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการตามแผน
การตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่ 2 (นายโอภาส ทองยงค์)
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรีรายละเอียดเพิ่มเติม (20/06/60)
   
ันายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อ ประสาน กำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเขต จังหวัด อำเภอพร้อมทั้งวางแผน จัดระบบการดำเนิน(เตรียมความพร้อม)การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล แก่ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาทรายละเอียดเพิ่มเติม (20/06/60)
   
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม VDO conference เรื่อง การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทรายละเอียดเพิ่มเติม (20/06/60)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังต่อเนื่อง (นาปรังรอบที่ 2) (24/03/2560)

   

 

 

วาระการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (31/01/2560)

   

 

 

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกาย"ปั่นเกษตรสัญจร ไหว้พระ เยี่ยมเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา" (20/01/2560)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ