ผู้บริหาร
นางวัชรีพร โอฬารกนก
ผชช.ด้านการจัดการศัตรูพืช
รักษาราชการ ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   ผลการประกวดคัดสรรเกษตรกร
สถาบันดีเด่นระดับเขต ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

สสข.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต 1 พร้อมเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม (20/08/58)

 
           

 

 
   
นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีรวมดาวสาวใหญ่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1
ปี 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีรวมดาวสาวใหญ่ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม (13/08/58)
   
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ 1 ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ เป็นประธานการประชุม รายละเอียดเพิ่มเติม (4/08/58)
   
นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประกวดศูนย์จดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 ณ พื้นที่ 9 จังหวัด รายละเอียดเพิ่มเติม (15/07/58)
   
นายสุรพล พลธร ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมโทรมใช้การไม่ได้ จำนวน 52 รายการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สสข1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม(15/07/58)
   
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม(09/07/58)
   
นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดเพิ่มเติม (09/07/58)
   
นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประกวดและให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวชุมชนนางลือ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (08/07/58)
   
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดการประชุมเตรียมความพ้อม Field Day 9 จังหวัดภาคกลาง รายละเอียดเพิ่มเติม (30/06/58)
   
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเพิ่มเติม (29/06/58)
   
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ติดตั้งซ่อมแซมตาข่ายบริเวณรอบสำนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติม (24/06/58)
   

นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2/2558 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม (23/06/58)

   

นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสข1 ชัยนาท เป็นประธานในการรายงานตัวของพนักงานราชการภายในเขตที่ 1 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสสข1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (22/06/58)

   

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ร่วมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ เกาะท้าวอู่ทอง ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม (22/06/58)

   
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ 1 ครั้งที่ 3/2558
ในที่ 4 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่
1 จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (28/07/58)

   

 

 

"การเขียนรายงานผลการเข้าร่วมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ" (8/07/2558)

   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร นวส มืออาชีพ ครั้งที่ 3 (2/07/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดประชมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขตที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (10/06/2558)

   

 

 

หลัก 3 ประการเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว (09/06/2558)

   

 

 

ประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ประจำปี 2558 (02/06/2558)

   

 

 

ข้อมูลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดทำแผนที่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซค์ (02/06/2558)

   

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตร นวส มืออาชีพ ครั้งที่ 2 (22/05/2558)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตที่ 1 ปี2558 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (08/05/2558)

   

 

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ