นายไพศาล สังข์มงคล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
 

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
เป็นหน่วยงานทีมีความพร้อมในการให้บริการวิชาการมุ่งมั่นพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสู่SMARTOFFICERและเกษตรกรผู้นำสู่SMARTFARMER
 
..........................
     
 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (21/11/60)

 
           

 

 
   

วันที่ 20 พ.ย. 60 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดีบเขต โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สสก.1 ชัยนาท พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสก.1 ชัยนาท    รายละเอียดเพิ่มเติม (20/11/60)

   
วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 9.00 น. นายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สสก.ที่ 1 จ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 และให้แนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ แก่หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ ของจังหวัดลพบุรี โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ สสก.ที่ 1 ร่วมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานปี 2561 ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ.โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุร รายละเอียดเพิ่มเติม (17/11/60)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

เอกสารประกอบการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน (14/11/60)
   

 

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ระดับเขตณ แฟนตาซีรีสอร์ทชัยนาทระหว่างวันที่ 21 – 24  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จ.ลพบุรี เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐาน GAP พืชได้ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานระดับจังหวัด/อำเภอบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้รับผิดชอบงาน GAP รวมทั้งสิ้น 40 คน
   

 

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ในวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐เพื่อร่วมกันหาแนวทาง/แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมส่งเสริมการเกษตร
   

 

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จ.ลพบุรี เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงาน/กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสก.๑ ชัยนาท
   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1

HRD
Learning Center
เขต 1

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ