ผู้บริหาร
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2558

   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
- แผนการสอน
- เอกสารวิชาการ

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ

Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
     
 

วันที่10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1ชัยนาท
พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย เข้าร่วมประชุมกับเกษตรจังหวัด หน.กลุ่ม/เกษตรอำเภอ
และ จนท. ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับทราบข้อมูล
สถานการณ์ การดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
ของกรมส่งเสริมการเกษตรและSingle Command รายละเอียดเพิ่มเติม (10/2/59)

 
           

 

 
   
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรพล พลธร
ผอกลุ่มพัฒนาบุคลากรพร้อมด้วยคณะจนท
จากสสก1 ชัยนาท ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดไร่นาสวนผสม
ระดับประเทศนำโดยนายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัยและคณะ.
ณ บ้านนายเล็ก พวงต้น อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม (10/2/59)
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท
ร่วมลงพื้นที่กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2
(นางนฤมล พนาวงศ์) ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
รายละเอียดเพิ่มเติม (09/2/59)
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ พร้อมด้วยนางสาวกังสดาล ชาตกุลและนางสาวพรรณี ใยมณี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดไร่นาสวนผสมระดับประเทศ ณบ้านเกษตรกรนายเล็ก พวงต้น อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีรายละเอียดเพิ่มเติม (09/2/59)
   
วันที่ 9 กพ.59 นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จ.ชัยนาท เข้าร่วมประชุม Video conference เรื่องการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ปราชญ์ ณ ห้องประชุมสกุณา 301 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (09/2/59)
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายธรเดช สายวาริน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษและนางสาวจุฑามาส จงศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงาน การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (มาตรการที่ 1)รายละเอียดเพิ่มเติม (09/2/59)
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2
(นางนฤมล พนาวงศ์) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม (09/2/59)
   
สำวันที่ 8 กพ.59 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1ชัยนาท
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59และปัญหาราคาสินค้าและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการของรัฐบาล
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอภาชีและอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม (08/2/59)
   
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย เข้าร่วมประชุมกับเกษตรจังหวัด หน.กลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับทราบข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา ติดตามความก้าวหน้า และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่าง ๆรายละเอียดเพิ่มเติม (08/2/59)
   
วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวางแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 2.นักยุทธศาสตร์ 3.นักสอนงานส่งเสริมการเกษตร และ 4.Mr.พืช ที่ห้องประชุม สสก.1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (04/2/59)
   
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ เพื่อวางแผนในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทรายละเอียดเพิ่มเติม (04/2/59)
   
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ออกติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559
รายละเอียดเพิ่มเติม (03/2/59))
   
วันที่27มกราคม2559นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก1 เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงสินค้า
จากตลาดเกษตรกรเข้าสู่ตลาดในระดับที่สูงขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้นดรากอน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการพัฒนาตลาดเกษตรกรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เป็นการจำหน่ายจากเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภค
โดยตรงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (27/1/59)
   
วันที่ 26 มกราคม 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 และส่วนกลาง (นางวิมลพร ธิติศักดิ์) รอบที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานรายละเอียดเพิ่มเติม (26/1/59))
   
เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 ชัยนาท มอบให้นายธนเดช สายวาริน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ตามหลักสูตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการผลผลิตตาลโตนด ที่ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (26/1/59)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ูการส่งเสริมการผลิตไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่(มะม่วง) (26/1/2559)

   

 

 

ูมาตรการการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (20/1/2559)

   

 

 

ูตัวอย่างการส่งเสริมการผลิต/ไม้ผลรูปแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง) จังหวัดพิษณุโลก (18/1/2559)

   

 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ.สุพรรณบุรี จัดอบรม 3 หลักสูตร การปลูกมะละกอปลักไม้ลาย ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และการปลูกผักพันธุ์ดี (05/1/2559)

   

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว (22/12/2558)

   

 

 

คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 58-59 (16/11/2558)

   

 

 

แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 โดย ผอ.กุลฤดี (16/11/2558)

   

 

 

โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดย ผอ.วุฒิชัย (16/11/2558)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์: +66 5640 5000    
หมายเลขโทรสาร: +66 5640 5001      
E-mail: cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสก1
รายชื่อผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ