ผู้บริหาร
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1
จังหวัดชัยนาท
 

 เกี่ยวกับองค์กร  

 ฐานข้อมูลของหน่วยงาน  

   ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ปี2557

   พัสดุ / จัดซื้อจัดจ้าง
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง    
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ    
   สอบราคาและประกวดราคา
   สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ปัจจุบัน)
ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 
(ย้อนหลัง)
   การจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
   รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
   ภัยธรรมชาติ
Office of Agricultural Extension and Development Region 1, chainat
มุ่งมั่นสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อการอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร
 
 
     
 

นางสาวจริญญา สมบัติทิพย์ กลุ่มพัฒนาบุคลากร และนางสาวพรรณี  ใยมณี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ร่วมเวทีประชุมสัญจรเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เขตที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลำกะลา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม (31/3/57)

 
           

 

 
   
นายยอดธงไชย  รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จ.ชัยนาท  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดเทวีเสวนาระดมความช่วยเหลือเพื่อชาวนาไทย  วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าว  อ.เมือง จ.ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (28/3/57)
   
นายจิรศักดิ์ สายวาริน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นการประชุมคณะทำงาน 5ส เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม สสข 1 ชัยนาท รายละเอียดเพิ่มเติม (27/3/57)
   
นายยอดธงไชย  รอดแก้ว ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดเทวีระดมความช่วยเหลือชาวนาไทยและขับเคลื่อนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสินค้าข้าวจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม (27/3/57)
   
      ภาพข่าวย้อนหลัง
       
   

 

 

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของวิสาหกิจชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม (3/4/57)

   

 

 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ที่ 1 ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนาตลาดโก้งโค้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกษตร ประสานการทำงานระหว่างส่วนราชการ ส่วนกลาง เขต ศูนย์ปฏิบัติการ และจังหวัด ร่วมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน (3/3/57)

   

 

รายละเอียดย้อนหลัง
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
ตำบลบางหลวง   อำเภอสรรพยา   จังหวัดชัยนาท  17150
โทร. 0 - 5640 -5000     Fax . 0 - 5640 - 5001      
E-mail :cdoae@doae.go.th
จัดทำโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer7.0 ขึ้นไป
Text Size ขนาด Medium และความละเอียด1024x768 pixel
จอภาพขนาด17 นิ้ว
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาใน Google
ค้นหาในสสข1
แผนผังเว็บไซต์
บทความด้านการเกษตร
แบบประเมินความพึงพอใจ