Header image  
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
ข้อแนะนำ (กระบวนการเรียนรู้)

ผู้เรียนควรเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ และอ่านคำอธิบายรายวิชา
2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
3.ผู้เรียนศึกษาบทเรียน โดยสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดิทัศน์และ (Power Point) และเอกสารสิ่งพิมพ์
4. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและหรือประเมินตนเอง
หมายเหตุ บทเรียนนี้ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้เรียน ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และไม่กำหนดระยะเวลาเรียนทั้งนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้เนื้อหาจากสื่อต่างๆได้ตามอัธยาศัย

 

รายวิชา /บทเรียน