ประชุมสำนักงาน

 
 

ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงาน

   
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต
   
ติดตามนิเทศงานระดับเขต
   
  การอบรมสัมมนาตามโครงการ