เอกสารวิชาการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่
ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เขตที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 25๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

-----------------------------------------------------------------------------

๑) การใช้ Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) เพื่อเพิ่มผลผลิตในพืช
โดย      นายฉัตรชีวิน  ดาวใหญ่               นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ ๕

 

๒) การใช้แหนแดง เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว
โดย      นายฉัตรชีวิน  ดาวใหญ่               นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ ๕

 

๓) การเฝ้าระวังแมลงศัตรูข้าวโดยใช้กับดักแสงไฟ
โดย นายชัยรัตน์  จันทร์หนู                    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

 

๔) เทคโนโลยีการปรับพื้นที่ด้วยระบบเลเซอร์
โดย นางสาวดวงพร  วิธูรจิตต์      นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

 

๕) การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียและแอคติโนมัยสีท เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเจริญของพืช
โดย อาจารย์กาญจนา  พิศาภาค   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

๖) การบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์จากสารธรรมชาติ
โดย อาจารย์ปวีณา  สุขสะอาด               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ