ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
           
   
แผนที่ Zoning ปี 59
     
         
           
   
แผนที่ Zoning
     
         
    กรุงเทพมหานคร      
    ชัยนาท      
    นนทบุรี      
    ปทุมธานี      
    พระนครศรีอยุธยา      
    ลพบุรี      
    สระบุร      
    สิงห์บุรี      
    อ่างทอง      
         
   
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
     
           
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินชัยนาท    
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินสิงห์บุรี    
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินลพบุรี    
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินสระบุรี    
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินอ่างทอง    
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินพระนครศรีอยุธยา    
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินนนทบุรี    
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินปทุมธานี    
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินกรุงเทพมหานคร    
           
   
แผนที่ชุดดินรายตำบล
     
           
    กรุงเทพมหานคร      
    ชัยนาท      
    นนทบุรี      
    ปทุมธานี      
    พระนครศรีอยุธยา      
    ลพบุรี      
    สระบุร      
    สิงห์บุร      
    อ่างทอง      
           
   
การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
     
           
    กรุงเทพมหานคร      
    ชัยนาท      
    นนทบุรี      
    ปทุมธาน      
    พระนครศรีอยุธยา      
    ลพบุร      
    สระบุร      
    สิงห์บุรี      
    อ่างทอง      
           
   
เกร็ด IT น่ารู้
     
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562    
 
การ add wms    
 
การเพิ่มคอลัมภ์ไร่ให้ขึ้นตัวเลขอัตโนมัติ    
 
การเปิดใช้งานรูปแปลงประเภทต่างๆผ่าน WMS    
 
การใช้เครื่องมือในการวัดเส้น พื้นที่และมุม    
 
การใช้Quick Draw ในการค้นหาค่าพิกัด    
 
คู่มือทางวิชาการ qgis 2.18.0    
 
การแก้ปัญหาเครือง GPS Oragon 650    
 
การจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรม QGIS 2.6.1    
 
คู่มือการวาดแปลงด้วยQGIS    
 
Video สื่อการเรียนรู้โปรแกรม Qgis    
 
การจัดทำพื้นที่แปลงใหญ่    
 
คู่มือการจัดทำแผนที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร    
 
วิธีคำนวณค่าพิกัดมุมแปลง/กลางแปลง    
 
คู่มือการใช้แผนที่เพื่องานส่งเสริมการเกษตร    
    โปรแกรม Qgis 2.6.1      
    โปรแกรม Qgis 2.16      
    โปรแกรม Qgis 2.18      
    การ Save as ภาพให้มีค่าพิกัด      
    portable-hypersnap      
    แปลงค่าพิกัดX,Yเป็นLat,Long      
    การเซตค่าสี      
    การใส่ Link ภาพถ่าย      
    การรวมแปลงรายตำบล      
    การ Select Feature Qgis      
    การปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ Qgis      
    การหาค่าพื้นที่ค่าความเหมาะสมด้วยการ Pivot Table      
    วิธีการทำแผนที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าว      
    การจัดทำแผนที่ Layout      
    การสร้างพื้นที่กันชน Buffer      
    การเชื่อมตาราง Join Table      
    การใส่ป้ายชื่อข้อมูล      
    การสร้างชั้นข้อมูลใหม่ด้วยการ Save as (สร้างตำบลใหม่)      
    การตัดข้อมูล (clip)      
    การซ้อนทับข้อมูล (Intersect)      
    การคำนวณค่า X,Y      
    การกรองแปลงซ้ำจากโปรแกรม Excel      
    คู่มือการใช้ FarmBook สำหรับเกษตรกร      
    คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน FarmBook สำหรับเจ้าหน้าที่      
           
           
   
แผนที่แสดงที่ตั้งจุดดำเนินการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน พื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
     
           
 

แผนที่แสดงที่ตั้งจุดดำเนินการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน พื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

   
           
   
ตำแหน่งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
     
           
 

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขต 1

 

   
 
   
   

การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่เขต 1